FAQ

Հաճախ տրվող հարցեր

որտե՞ղ է գտնվում ձեր օպտիկան


Օպտիկան գտնվում է ք. Երևան, Թումանյան 2 հասցեում, անմիջապես Խանջյան - Թումանյան խաչմերուկում:
առաքում ունե՞ք


Առաքում ենք ք. Երևանում, ՀՀ մարզեր և Արցախ փոստի միջոցով 3-4 օր
Can I insert a video in my FAQ?


Yes! Users can add video from YouTube or Vimeo with ease:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a video to
  4. When editing your answer, click on the video icon and then paste the YouTube or Vimeo video URL
  5. That's it! A thumbnail of your video will appear in answer text box
How do I edit or remove the "FAQ title"?


The FAQ title can be adjusted in the settings tab of the App Settings. You can also remove the title by unchecking its checkbox in the settings tab.